novocef

Novocef 

Novocef 250 mg filmom obložene tablete su antibiotik koji se koristi za liječenje bakterijskih infekcija. Sadrže aktivni sastojak cefadroksil monohidrat, koji pripada grupi antibiotika nazvanoj cefalosporini.

Novocef se obično koristi za liječenje infekcija dišnog sustava, uključujući bronhitis, upalu pluća i sinusitis. Također se može koristiti za liječenje infekcija kože, kao što su impetigo, celulitis i infekcije rana. Novocef se također može koristiti za liječenje urinarnih infekcija, kao što su cistitis i upala bubrega.

Novocef je dostupan samo na recept, a doziranje i trajanje liječenja ovise o vrsti infekcije, težini simptoma i drugim čimbenicima.

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA

Informacije na ovoj stranici nisu zamjena za liječnički pregled ili savjet ljekarnika. Za obavijesti o mjerama opreza, rizicima i nuspojavama obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Napomena: Ove su informacije nezvanične i sažete. Za službenu uputu se obratite ljekarniku.

NASLOV NAZIV LIJEKA
Novocef 250 mg filmom obložene tablete
Novocef 500 mg filmom obložene tablete

NASLOV KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 filmom obložena tableta sadrži 250 ili 500 mg cefuroksima u obliku cefuroksimaksetila.
Za cjelovit popis pomoćnih tvari, vidjeti dio 6.1.

NASLOV FARMACEUTSKI OBLIK

Filmom obložene tablete.
Novocef 250 mg filmom obložene tablete su bijele do bjelkaste filmom obložene bikonveksne tablete oblika kapsule,
s razdjelnom crtom s jedne strane, a na drugoj je utisnuto CX250.
Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete.

Novocef 500 mg filmom obložene tablete su bijele do bjelkaste filmom obložene bikonveksne tablete oblika kapsule,
s razdjelnom crtom s jedne strane, a na drugoj je utisnuto CX500.
Razdjelna crta nije namijenjena za lomljenje tablete.

KLINIČKI PODACI

4.1. Terapijske indikacije
Cefuroksimaksetil je indiciran u liječenju sljedećih infekcija kod odraslih i djece starije od 3 mjeseca
(vidjeti dijelove 4.4 i 5.1) uzrokovanih osjetljivim mikroorganizmima:

 • akutni streptokokni tonzilitis i faringitis
 • akutni bakterijski sinusitis
 • akutni otitis media,
 • akutna egzacerbacija kroničnog bronhitisa
 • cistitis
 • pijelonefritis
 • nekomplicirane infekcije kože i mekih tkiva
 • liječenje ranoga stadija Lymeove bolesti
  Potrebno je uzeti u obzir službene smjernice o pravilnom korištenju antibakterijskih lijekova.

4.2. Doziranje i način uporabe
Doziranje
Tijek liječenja ovisi o bolesniku, infekciji i odgovoru na liječenje, ali uobičajeno trajanje liječenja je 7 dana (može varirati od 5 do 10 dana).
U većine infekcija postiže se odgovor na liječenje s 250 mg dva puta dnevno.

Nema iskustva u primjeni cefuroksimaksetila u djece u dobi ispod 3 mjeseca. Za postizanje preporučenih doza lijeka po kg tjelesne mase u djece tjelesne mase < 40 kg preporučuje se primjena oralne suspenzije, budući da se iste ne mogu postići primjenom Novocef tableta. Novocef tablete ne smiju se lomiti. Cefuroksimaksetil tablete i cefuroksimaksetil granule za oralnu suspenziju nisu bioekvivalentne i nisu zamjenjive na miligram-za-miligram bazi (vidjeti dio 5.2).

Posebne populacije
Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega
Nisu utvrĎene sigurnost i djelotvornost cefuroksima u bolesnika sa zatajenjem bubrega.
Cefuroksimaksetil se prvenstveno izlučuje putem bubrega.
U bolesnika s teškim oštećenjem funkcije bubrega preporuča se smanjiti dozu cefuroksima kako bi se neutraliziralo njegovo sporije izlučivanje.
Cefuroksim se djelotvorno uklanja dijalizom.

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre
Nema podataka o bolesnicima s oštećenjem funkcije jetre.
Budući da se cefuroksim prvenstveno izlučuje putem bubrega, ne očekuje se utjecaj disfunkcije jetre na njegovu farmakokinetiku.

Način primjene
Za oralnu primjenu.
Tablete se trebaju progutati cijele i ne smiju se lomiti.
Cefuroksimaksetil treba uzimati nakon jela zbog optimalne apsorpcije.
U djece se može koristiti suspenzija cefuroksima.

4.3. Kontraindikacije
Preosjetljivost na cefuroksim ili neku od pomoćnih tvari navedenih u dijelu 6.1.
Poznata preosjetljivost na antibiotike iz skupine cefalosporina.
Anamneza teške preosjetljivosti (npr. anafilaktička reakcija) na bilo koji oblik betalaktamskih antibiotika (penicilini, monobaktami i karbapenemi)

4.4 Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi
Reakcije preosjetljivosti
Potreban je poseban oprez u bolesnika koji su imali alergijsku reakciju na peniciline ili druge betalaktamske antibiotike, zbog rizika od križne osjetljivosti.
Kao i kod drugih betalaktamskih antibiotika, bilo je prijava o ozbiljnim i ponekad fatalnim reakcijama preosjetljivosti.
U slučaju teških reakcija preosjetljivosti, liječenje cefuroksimom se mora odmah prekinuti, te se moraju poduzeti odgovarajuće hitne mjere.
Prije početka liječenja, potrebno je utvrditi je li bolesnik imao tešku reakciju preosjetljivosti na cefuroksim, na druge cefalosporine, ili na bilo koji betalaktamski antibiotik.
Potreban je oprez ako se cefuroksim daje bolesniku koji u anamnezi ima ne-tešku preosjetljivost na drugi betalaktam.

Jarisch-Herxheimer reakcija
Uočena je Jarisch-Herxheimer reakcija nakon liječenja Lymeove bolesti cefuroksim aksetilom.
Neposredno je uzrokovana baktericidnom aktivnosti cefuroksimaksetila na bakterijskog uzročnika Lymeove bolesti, spirohetu Borrelia burgdoferi. Bolesnicima je potrebno objasniti da je to česta i uobičajena samo-ograničavajuća posljedica antibiotskog liječenja Lymeove bolesti (vidjeti dio 4.8).

Pretjereni rast neosjetljivih mikroorganizama
Kao i kod drugih antibiotika, uporaba cefuroksimaksetila može izazvati pretjerani rast kandide.
Produljena uporaba može dovesti i do prekomjernog rasta drugih neosjetljivih mikroorganizama (poput enterokoka ili Clostridium difficile), što može zahtijevati prekid liječenja (vidjeti dio 4.8).
Pseudomembranozni kolitis povezan sa primjenom antibiotika je bio prijavljen kod primjene skoro svih antibiotika, uključujući cefuroksim i može varirati u težini od blagog do po život opasnog.
Potrebno je uzeti u obzir ovu dijagnozu kod bolesnika koji tijekom ili po završetku liječenja cefuroksimom dobiju dijareju (vidjeti dio 4.8). Mora se uzeti u obzir prekid liječenja cefuroksimom te primjena specifičnog liječenja za Clostridium difficile. Ne smiju se davati lijekovi koji inhibiraju peristaltiku (vidjeti dio 4.8).

Interferencija s dijagnostičkim testovima
Razvoj pozitivnog Coombsovog testa povezanog s primjenom cefuroksima može interferirati sa križnom probom krvi (vidjeti dio 4.8). Kod fericijanidnog testa se može pojaviti lažno negativni nalaz , pa se za određivanje razine glukoze u krvi/plazmi kod bolesnika koji uzimaju cefuroksim
preporučuje korištenje metode glukoza oksidaze ili glukoza heksokinaze.

Način primjene
Za oralnu primjenu.
Tablete se trebaju progutati cijele i ne smiju se lomiti.
Cefuroksimaksetil treba uzimati nakon jela zbog optimalne apsorpcije.
U djece se može koristiti suspenzija cefuroksima.

4.5. Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija Lijekovi koji smanjuju kiselost u želucu mogu dovesti do smanjenja bioraspoloživosti cefuroksimaksetila u usporedbi sa onima danim na prazan želudac i skloni su poništiti utjecaj poboljšane apsorpcije nakon jela. Cefuroksimaksetil se izlučuje glomerularnom filtracijom i tubularnom sekrecijom. Ne preporučuje se istodobna primjena probenicida. Istodobna primjena probenicida značajno povećava vršnu koncentraciju, površinu ispod vremenske krivulje serumske koncentracije i poluvrijeme eliminacije cefuroksima.
Istodobna primjena sa oralnim antikoagulansima može dovesti do povećanja INR-a.

4.6. Plodnost, trudnoća i dojenje
Trudnoća
Postoje ograničeni podaci o primjeni cefuroksima u trudnica. Studije na životinjama nisu pokazale štetan učinak na trudnoću,
embrionalni ili fetalni razvoj, porod ili postnatalni razvoj.
Cefuroksim se smije
propisivati trudnicama samo ako korist premašuje rizik.

Dojenje
Cefuroksim se izlučuje u majčino mlijeko u malim količinama.
Ne očekuju se nuspojave u terapijskim dozama, iako se ne može isključiti rizik razvoja dijareje i gljivične infekcije mukoznih membrana.
Zbog tih pojava dojenje će možda biti potrebno prekinuti. Treba uzeti u obzir i moguću pojavu pojačane osjetljivosti.
Cefuroksimaksetil se smije primjenjivati za vrijeme dojenja samo nakon procjene koristi i rizika od strane nadležnog liječnika.

Plodnost
Nema podataka o učincima cefuroksimaksetila na plodnost u ljudi. U ispitivanjima reproduktivnosti na životinjama nisu zabilježeni učinci na plodnost.

4.7. Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima
Nisu provedene studije učinaka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.
Budući da cefuroksim može izazvati omaglicu, bolesnici trebaju biti upozoreni da budu oprezni prilikom upravljanja vozilima i radu sa strojevima.

4.8. Nuspojave
Najčešće nuspojave su prekomjerni rast kandide, eozinofilija, glavobolja, omaglica, poremećaji probavnog sustava i prolazni porast jetrenih enzima.
Kategorije učestalosti dodijeljene nuspojavama u daljnjem tekstu odnose se na procijenjenu učestalost
jer za većinu nuspojava nisu bili dostupni prikladni podaci (primjerice iz ispitivanja kontroliranih placebom) za izračun incidencije.
Također, incidencija nuspojava povezanih s cefuroksimaksetilom može se razlikovati ovisno o indikacijama.
Podaci iz velikih kliničkih ispitivanja upotrijebljeni su za utvrđivanje učestalosti vrlo čestih do rijetkih nuspojava.
Kategorije učestalosti dodijeljene svim drugim nuspojavama (npr. onima učestalosti od <1/10000)
uglavnom su utvrđene korištenjem podataka dobivenih nakon stavljanja lijeka u promet i odnose se prije na stopu prijavljivanja nuspojava nego na njihovu stvarnu učestalost.
Podaci iz placebom kontroliranih ispitivanja nisu dostupni. Ako je učestalost izračunata na osnovi podataka iz kliničkih ispitivanja,
zasniva se na podacima povezanima s lijekom (prema procjeni ispitivača).
U svakoj su skupini učestalosti nuspojave su navedene u padajućem nizu prema ozbiljnosti.

Nuspojave svih stupnjeva koje su povezane s liječenjem navedene su u daljnjem tekstu prema klasi organskih sustava u skladu s MedDRA-om, učestalosti i stupnju ozbiljnosti.
Nuspojave su klasificirane prema učestalosti na sljedeći način: vrlo često ≥ 1/10; često ≥ 1/100 do < 1/10, manje često ≥ 1/1 000 do < 1/100;
rijetko ≥ 1/10 000 do < 1/1 000; vrlo rijetko < 1/10 000 i nepoznato (ne može se procijeniti na osnovi dostupnih podataka)

Opis odabranih nuspojava
Cefalosporini se, kao klasa lijekova, mogu vezati na površinu membrane eritrocita i reagirati s protutijelima usmjerenima protiv lijeka,
što može dovesti do pozitivnih rezultata Coombsovog testa (što može interferirati sa križnom probom krvi) i vrlo rijetko do hemolitičke anemije.
Zabilježen je i prolazni porast jetrenih enzima u serumu koji je obično reverzibilan.

Pedijatrijska populacija
Sigurnosni profil cefuroksimaksetila kod djece je konzistentan s profilom u odraslih.

Prijavljivanje nuspojava
Nakon dobivanja odobrenja lijeka, važno je prijavljivanje sumnji na njegove nuspojave.
Time se omogućuje kontinuirano praćenje omjera koristi i rizika lijeka.
Od zdravstvenih djelatnika se traži da prijave svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava prijave nuspojava navedenog u Dodatku V.

4.9. Predoziranje
Predoziranje može dovesti do neuroloških posljedica, uključujući encefalopatiju, konvulzije i komu.
Simptomi predoziranja mogu se pojaviti ukoliko u bolesnika sa oštećenjem funkcije bubrega doza nije odgovarajuće smanjena (vidjeti dijelove 4.2 i 4.4).
Razine cefuroksima u serumu mogu se smanjiti hemodijalizom ili peritonealnom dijalizom.

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA

5.1. Farmakodinamička svojstva
Farmakoterapijska skupina: antibakterijski lijekovi za sistemsku primjenu, cefalosporini II. generacije.
ATK oznaka: J01DC02

Mehanizam djelovanja
Cefuroksimaksetil se hidrolizira pomoću enzima esteraze do aktivnog antiobiotika cefuroksima.
Nakon vezanja na penicilin-vezujuće proteine (engl. penicilin-binding proteins, PBP) cefuroksimaksetil inhibira sintezu bakterijske stanične stijenke.
To dovodi do prekida biosinteze stanične stijenke (peptidoglikan), nakon čega obično slijedi liza i smrt bakterijske stanice.

Mehanizam rezistencije
Rezistencija bakterija na cefuroksim može biti uzrokovana jednim ili više sljedećih mehanizama:

 • hidrolize betalaktamazama; uključujući (ali ne ograničavajući se na) betalaktamaze proširenog spektra (ESBL) i AmpC enzime čija se indukcija
  ili stabilna depresija može pojaviti u nekim aerobnim Gram-negativnim bakterijama
 • smanjenje afiniteta penicillin-vezujućih proteina na cefuroksim
 • nepropusnosti vanjske membrane, što smanjuje dostupnost cefuroksima proteinima koji vežu penicilini Gram-negativnih bakterija
 • crpke koje izbacuju bakterije. Stafilokoki rezistentni na meticilin (MRSA) rezistentni su na sve trenutno dostupne beta-laktamske antibiotike, uključujući i cefuroksim.
  Očekuje se da će organizmi koji su razvili rezistenciju na druge injekcijske cefalosporine, biti rezistentni i na cefuroksim.
  Ovisno o mehanizmu rezistencije, organizmi sa stečenom rezistencijom na penicilin mogu pokazati i smanjenu osjetljivost ili rezistentnost na cefuroksim.

Granične vrijednosti cefuroksimaksetila
Granične vrijednosti minimalnih inhibicijskih koncentracija (MIK),
koje je utvrdio Europski odbor za ispitivanje antimikrobne osjetljivosti (engl. European Commitee on Antimicrobila Susceptibility Testing, EUCAST), su sljedeće:


O=osjetljiv, R=rezistentan

Mikrobiološka osjetljivost
Prevalencija stečene rezistencije može varirati ovisno o geografskom položaju i tijekom vremena za određenu vrstu,
te su lokalne informacije o rezistenciji poželjne, pogotovo pri liječenju teških infekcija.
Prema potrebi, ako je lokalna prevalencija rezistencije takva da je korist lijeka barem u nekim oblicima upitna, potrebno je potražiti savjet stručnjaka.
Cefuroksim obično djeluje protiv sljedećih mikroorganizama in vitro.

Uobičajeno osjetljive bakterijske vrste
Gram-pozitivni aerobi:
Staphylococcus aureus (osjetljiv na meticilin)*
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae
Gram-negativni aerobi:
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
Moraxella catarrhalis
Spirohete:
Borrelia burgdorferi
Mikroorganizmi kod kojih stečena rezistencija moţe biti problem
Gram-pozitivni aerobi:
Streptococcus pneumoniae
Gram-negativni aerobi:
Citrobacter freundii
Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Proteus spp. (osim P. vulgaris)
Providencia spp
Gram-pozitivni anaerobi:
Peptostreptococcus spp.
Propionibacterium spp.
Gram-negativni anaerobi:
Fusobacterium spp.
Bacteroides spp.
Inherentno rezistentni mikroorganizmi
Gram-pozitivni aerobi:
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Gram-negativni aerobi:
Acinetobacter spp.
Campylobacter spp.
Morganella morganii
Proteus vulgaris
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Gram-negativni anaerobi:
Bacteroides fragilis
Drugi:
Chlamydia spp.
Mycoplasma spp.
Legionella spp.
 • Sve vrste S. aureus rezistentne na meticilin rezistentne su i na cefuroksim.

5.2 Farmakokinetička svojstva
Apsorpcija
Nakon peroralne primjene cefuroksimaksetil se dobro apsorbira u probavnom traktu i brzo hidrolizira u sluznici crijeva i krvi te kao cefuroksim ulazi u cirkulaciju.
Apsorpcija je optimalna ako se lijek uzme ubrzo nakon jela.
Nakon primjene cefuroksimaksetil tableta (2,9 μg/ml za dozu od 125 mg, 4,4 μg/ml za dozu od 250 mg, 7,7 μg/ml za dozu od 500 mg i 13,6 μg/ml za dozu od 1000 mg)
vršne koncentracije u serumu se javljaju približno 2,4 sata nakon uzimanja lijeka sa hranom.
Stupanj apsorpcije cefuroksima iz suspenzije je manji u odnosu na onaj nakon uzimanja tableta, što nadalje dovodi do kasnije,
niže vršne koncentracije u serumu i smanjene sistemske bioraspoloživosti (niže 4 do 17%).
Cefuroksimaksetil u obliku oralne suspenzije nije bio bioekvivalentan cefuroksim aksetilu u obliku
tableta kada se testirao u zdravih odraslih ispitanika te prema tome doziranje nije zamjenjivo na osnovi miligram-za-miligram (vidjeti dio 4.2).
Farmakokinetika cefuroksima je linearna za oralno doziranje u rasponu od 125 do 1000 mg.
Akumulacija se nije pojavila nakon ponovljene doze od 250 do 500 mg.

Distribucija
Vezanje na proteine iznosi od 33 do 50 % ovisno o korištenoj metodologiji. U 12 zdravih dobrovoljaca nakon jedne doze od 500 mg cefuroksimaksetila u obliku tableta, prividni volumen distribucije je bio 50 l (CV %=28 %). Koncentracije cefuroksima više od minimalnih inhibitornih razina za uobičajene patogene mogu se postići u tonzilama, sinusnim tkivima, sluznici bronha, kostima, pleuralnoj tekućini, zglobnoj tekućini, sinovijalnoj tekućini, intersticijskoj tekućini, žuči, sputumu i tekućini prednje očne sobice. Cefuroksim prolazi kroz krvno-moždanu barijeru kod upale moždanih ovojnica.

Biotransformacija
Cefuroksim se ne metabolizira.

Eliminacija
Poluvijek u serumu je između 1 i 1,5 sata. Cefuroksim se izlučuje glomerularnom filtracijom i tubularnom sekrecijom. Renalni klirens je u rasponu od 125 do 148 ml/min/1,73 m3
.

Posebne populacije bolesnika
Spol
Nisu primijećene razlike između muškaraca i žena u farmakokinetici cefuroksima.

Stariji bolesnici
Nisu potrebne posebne mjere opreza u starijih bolesnika s normalnom funkcijom bubrega i pri primjeni doza do najviše 1 g dnevno. Vjerojatnost smanjene funkcije bubrega veća je u starijih bolesnika te je stoga u starijih bolesnika dozu potrebno prilagoditi u skladu s funkcijom bubrega (vidjeti dio 4.2).

Pedijatrijski bolesnici
U starije dojenčadi (u dobi iznad 3 mjeseca) i u djece farmakokinetika cefuroksima slična je onoj u odraslih. Nisu dostupni podaci iz kliničkih ispitivanja o upotrebi cefuroksim aksetila u djece u dobi ispod 3 mjeseca.

Oštećenje funkcije bubrega
Sigurnost i djelotvornost cefuroksimaksetila u bolesnika sa zatajenjem bubrega nisu utvrđene.
Cefuroksim se prvenstveno izlučuje bubrezima. Stoga, kao i pri primjeni svih takvih antibiotika, u bolesnika s izrazitim oštećenjem funkcije bubrega (npr. klirens kreatinina <30 ml/minuta) preporučuje se smanjiti dozu cefuroksima kako bi se kompenziralo njegovo sporija eliminacija (vidjeti dio 4.2). Cefuroksim se učinkovito uklanja dijalizom.

Oštećenje funkcije jetre
Nisu dostupni podaci za bolesnike s oštećenjem funkcije jetre.
Budući da se cefuroksim prvenstveno izlučuje putem bubrega, ne očekuje se da bi disfunkcija jetre djelovala na farmakokinetiku cefuroksima.

Odnos farmakokinetike i farmakodinamike
Za cefalosporine se pokazalo da je najvažniji farmakokinetički-farmakodinamički indeks povezan s djelotvornošću in vivo postotak intervala doziranja (%T) u kojem nevezana koncentracija ostaje iznad minimalne inhibicijske koncentracije (MIK) cefuroksima za pojedinačne ciljane vrste (tj. %T>MIK).

5.3. Neklinički podaci o sigurnosti primjene
Neklinički podaci ne pokazuju posebnu opasnost za ljude na osnovi konvencionalnih ispitivanja sigurnosne farmakologije, toksičnosti ponovljenih doza, genotoksičnosti i reproduktivne te razvojne toksičnosti. Nisu provedena ispitivanja kancerogenosti, ali ne postoje dokazi koji upućuju na kancerogeni potencijal. Razni cefalosporini inhibiraju djelovanje gama-glutamil transpeptidaze u urinu štakora, ali razina inhibicija je manja pri primjeni cefuroksima. To može biti značajno zbog interferencije s kliničkim laboratorijskim pretragama kod ljudi.

FARMACEUTSKI PODACI

6.1 Popis pomoćnih tvari

Jezgra:Ovojnica:
celuloza, mikrokristalična
karmelozanatrij, umrežena
natrijev laurilsulfat
silicijev dioksid, koloidni, bezvodni
kalcijev stearat
kalcijev karbonat
krospovidon
hipromeloza E-5
propilenglikol
titanijev dioksid (E 171)

6.2. Inkompatibilnosti
Nije primjenjivo.

6.3. Rok valjanosti
36 mjeseci

6.4. Posebne mjere pri čuvanju lijeka
Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

6.5. Vrsta i sadrţaj spremnika
Al/Al blister
10 (1×10) filmom obloženih tableta u blister pakiranju, u kutiji

6.6. Posebne mjere za zbrinjavanje i druga rukovanja lijekom
Ne postoje posebne upute o uporabi/rukovanju.

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Pliva Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb

NASLOV BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Novocef 250 mg filmom obložene tablete: HR-H-997502706
Novocef 500 mg filmom obložene tablete: HR-H-974704019

Similar Posts